- PROJEKTY -

Projekty 2021/2022

V projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. figurujeme jako partnerská škola.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu Implementace KAP JMK II jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
 • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
 • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
 • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
 • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.

Č. projektu 0016/DOUCOVANI_SKOLY/2022, č.j. MSMT-31956/2021-4

Projekt Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem byl realizován v období 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022. Vybraní žáci všech ročníků a obou studijních oborů docházeli na individuální nebo skupinové doučování všeobecných a odborných předmětů. 

Projekt měl za cíl k vyrovnat dopady pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků školy. 

Aktivita pokračovala v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci byly prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Projekty 2020/2021

Projekt „Digitální vzdělávání pedagogů SŠ pro efektivní výuku“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012341

projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola je zde partnerem projektu.

 Účelem projektu je:

Připravit pedagogy po stránce digitálních kompetencí tak, aby byli schopni zvolit vhodný způsob začlenění simulací do výuky, samostatně vést simulační hru a v maximální míře ji využít pro zefektivnění výuky, rozvoj a hodnocení studentů. Zejména s ohledem na využití principů learning by doing, interaktivity výuky a aktivizace studentů.

K tomuto účelu bude vytvořen interaktivní vzdělávací program Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů -DigCompEdu, který bude v digitální formě a bude zahrnovat metodiku, názorné video tutoriály, znalostní bázi a postupy, včetně využití příkladů z praxe. Jedná se o komplexní vzdělávací program akreditovaný MŠMT ČR

Součástí programu bude implementace simulační hry Unisim do výuky.

Naše škola díky zapojení do tohoto projektu může modernizovat počítačovou učebnu. V projektu se počítá s nákupem 8 ks pevných PC stanic, 1 digitálního fotoaparátu, 1 dataprojektoru a 1 projekčního plátna.

 

Projekt „II – Zvýšení kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/00012600

PERSONÁLNÍ PODPORA
 • 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření17 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ SŠ
 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varíanty: d) osobnostně sociální rozvoj; e) inkluze;

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 • 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností  a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 • 2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků středních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

 • 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecněvzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ICT V SŠ
 • 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

EXTRAKURIKULÁRNÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY SŠ
 • 2.III/19 Klub pro žáky SŠ, varianty: a) čtenářský klub  c) klub komunikace v cizím jazyce;

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 Klíčová aktivita KA07

Hlavním cílem projektu je zlepšení nebo minimálně udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogům v oblastech nastavených v implementačních projektech PolyGram a KaPoDaV a nastavení systému metodické podpory pedagogům v oblastech, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Zlepšení nastaveného systému metodické podpory se bude dít prostřednictvím organizace aktivit podporujících síťování organizací – navazováním neformálních vztahů mezi řediteli a učiteli obdobně zaměřených středních škol, ale také vytvářením spolupracujících platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Důraz bude kladen na vzdělávání managementu středních škol, kde dochází v posledních letech k velké generační výměně.

V návaznosti na nově zpracovanou Školskou inkluzivní koncepci JMK a výstupy projektu KIPR bude nastaven systém metodické pomoci školám v oblasti poskytování podpůrných opatření, sdílení příkladů dobré praxe směrem k základním školám, podpory spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga a zavedení plošného systému prescreeningu pro identifikaci nadaných žáků. Řízení metodické podpory a síťování bude zabezpečeno z příspěvkových organizací JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.

Cílem této klíčové aktivity je poskytnout ředitelům škol, kteří jsou ve funkci do 5 let a služebně starším ředitelům podporu v oblasti řízení škol. Tyto aktivity budou realizovány formou výměny zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, exkurzí, odborných konzultací a individuální metodické podpory, včetně manažerské podpory za pomoci odborníků z firemní sféry.

Škola je v tomto projektu partner.

Podpořená osoba – Ing. Šárka Kamenská, ředitelka školy

Projekty 2019/2020

PERSONÁLNÍ PODPORA
 • 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření17 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ SŠ
 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varíanty: d) osobnostně sociální rozvoj; e) inkluze;

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 • 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností  a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 • 2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků středních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

 • 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecněvzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ICT V SŠ
 • 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

EXTRAKURIKULÁRNÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY SŠ
 • 2.III/19 Klub pro žáky SŠ, varianty: a) čtenářský klub  c) klub komunikace v cizím jazyce;

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

 

Dotace na podporu a rozvoj organizací zajištujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví pro rok 2019:

č.j.JMK 138262/2019                                             Celková výše podpory: Kč 200 000,

 

Cílem projektu je pořízení moderního vybavení odborné zdravotnické učebny pro zajištění rozvoje odborných kompetencí žáků.  Znalost moderních přístrojů a nových technologií zvýší možnost uplatnění žáků na trhu práce.

Z projektu budou pořízeni zejména tyto odborné pomůcky:

 • nemocniční figurína k ošetřování v životní velikosti
 • sada pro předvádění a procvičován postupů při obvazování
 • model lidské ruky k intravenóznímu zavádění  injekce
 • trenažér pro aplikaci inzulínu
 • model nohy s otokem a poraněním tkáně
 • simulátor čtyř úrovní popálenin
 • model břicha s vývody
 • model lidské tepny a žíly
 • model jater a žlučníku
 • aj.

Projekty 2018/2019

Projekt „Zvýšení kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006759″

Škola pokračuje v projektu, který je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků a studentů.

Číslo aktivity: III/1.6 

Název aktivity: Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ – aktivita pokračuje

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol.

Účastníci: Mgr. Ciprysová

Zapojené třídy: všechny

Číslo aktivity: III/2.1 a 

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – Čtenářská gramotnost – aktivita byla ukončena v roce 2017/2018

Cílem je posílit tvořivou atmosféru ve třídě, povzbudit kultivované vyjadřování žáků. Ve výuce jsou použity metody podporující estetické a kritické myšlení

Účastníci: Mgr. Kilianová

Zapojené třídy: MM1, ZA1, OM4, ZA4

Číslo aktivity: III/2.1 i

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – aktivita pokračuje

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Účastníci: všichni pedagogové naší školy

Číslo aktivity: III/2.7

Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – aktivita byla ukončena v roce 2017/2018

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Účastníci: Mgr. Kilianová, Mgr. Páleníčková

Číslo aktivity: III/2.9

Název aktivity: Tandemová výuka na SŠ – aktivita byla ukončena v roce 2017/2018

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí.

Zapojené třídy: MM2, ZA1

Účastníci: Mgr. Ottová, Mgr. Ciprysová, Mgr. Kilianová, Ing. Sucháčová

Číslo aktivity: III/2.10

Název aktivity: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ – aktivita byla ukončena v roce 2017/2018

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/a odborné praxe.

Účastníci: Mgr. Nedvědíková, Ouhrabková, DIS, Mgr. Kilianová, p. Petr Uher

Zapojené třídy: ZA2, MM2

Číslo aktivity: III/2.11

Název aktivity: CLIL ve výuce na SŠ – aktivita byla ukončena v roce 2017/2018

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Účastníci: Ing. Sucháčová, Mgr. Ciprysová, Mgr. Šebelová

Zapojení třídy: ZA1, ZA3, OM3, OM4

Číslo aktivity: III/2.14 k

Název aktivity: Nové metody ve výuce na SŠ – ICT – aktivita bude realizována v roce 2018/2019

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti

v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále jen „pedagog-expert“) s dalšími dvěma kolegy

Účastníci: 1. etapa: Mgr. Zámečníková, Mgr. Veverková,  2. etapa: Mgr. Trubačová, Ing. Sucháčová

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Období realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10.2020

Cíle projektu: Projekt si klade za cíl zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na území Jihomoravského kraje je nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe.Koordinátorem za naší školu je Mgr. Jana Trubačová

Projekty 2017/2018

Projekt „Zvýšení kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006759

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků a studentů.

Číslo aktivity: III/1.6

Název aktivity: Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol.

Účastníci: Mgr. Ciprysová

Zapojené třídy: všechny

Číslo aktivity: III/2.1 a

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – Čtenářská gramotnost

Cílem je posílit tvořivou atmosféru ve třídě, povzbudit kultivované vyjadřování žáků. Ve výuce jsou použity metody podporující estetické a kritické myšlení

Účastníci: Mgr. Kilianová

Zapojené třídy: MM1, ZA1, OM4, ZA4

Číslo aktivity : III/2.1 i

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Účastníci: všichni pedagogové naší školy

Číslo aktivity: III/2.7

Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Účastníci: Mgr. Kilianová, Mgr. Páleníčková

Číslo aktivity: III/2.9

Název aktivity: Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí.

Zapojené třídy: MM2, ZA1

Účastníci: Mgr. Ottová, Mgr. Ciprysová, Mgr. Kilianová, Ing. Sucháčová

Číslo aktivity: III/2.10

Název aktivity: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/a odborné praxe.

Účastníci: Mgr. Nedvědíková, Ouhrabková, DIS, Mgr. Kilianová, p. Petr Uher

Zapojené třídy: ZA2, MM2

Číslo aktivity: III/2.11

Název aktivity: CLIL ve výuce na SŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Účastníci: Ing. Sucháčová, Mgr. Ciprysová, Mgr. Šebelová

Zapojení třídy: ZA1, ZA3, OM3, OM4

Číslo aktivity: III/2.14 k

Název aktivity: Nové metody ve výuce na SŠ – ICT

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti

v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále jen „pedagog-expert“) s dalšími dvěma kolegy

Účastníci: Mgr. Šebelová, Mgr. Páleníčková

Evidenční číslo: PRCH-IPBK-0086/2017

Dotační program:  Bezpečné klima v českých školách 2017

Cílem projektu bylo zajistit dostatečně kvalitní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti bezpečného klima ve škole. Všichni pedagogové naší školy po uskutečnění projektu Beze strachu do školy si výrazně rozšířili své dovednosti, schopnosti a odborné znalosti z oblasti prevence rizikového chování.

Projekt byl zaměřen zejména na rozmanitost užitých metod, schopnost a dovednost tvořit nebo organizovat účinné preventivní programy ve škole.

Projekt byl realizován ve dvou etapách. Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 škola zrealizovala jednodenní seminář Rizika kyberprostoru a kyberšikany. Seminář vedl Mgr. Karel Opravil, speciální pedagog s více než 20ti letou praxí ve školství a poradenství. Seminář byl akreditován MŠMT.

V říjnu  2017 se uskutečnil dvoudenní seminář pod názvem Šikana I a II. Tento seminář kvalifikovaně zajistila nezisková společnost Do světa s lektorem Mgr. Štefanem Schwarcem. Rovněž tento cyklus by akreditován  MŠMT.

Škola s oběma lektory navázala spolupráci a již nyní si domlouvá termíny na další pokračování seminářů na příští školní rok.

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská