- PROJEKTY -

Projekty 2023/2024

V projektu Implementace DZ JMK v rámci Operačního programu J. A. Komenský  figurujeme jako partnerská škola.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
 • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
 • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
 • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
 • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.

Projekt Inovativní škola – CZ.02.02.03/00/22_003/0002275

Délka projektu: 1. 9. 2022- 31.8. 2025

Poskytnutá dotace: 934 560,– Kč

Cílem projektu Inovativní škola je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

První zvolenou šablonou je podpora pozice Kariérového poradce.

Zde je poradce k dispozici nejméně 2x v měsíci v rámci individuálního setkání se žákem. 

Druhou zvolenou šablonou je Inovativní vzdělávání žáků v SŠ.

Za pomoci této šablony můžeme realizovat aktivity vedoucí k podpoře kompetencí, podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Aktivita povede k rozvoji polytechnického a odborného vzdělávání. Škola chce realizovat zejména tandemovou výuku včetně odborníka z praxe, rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti. Při výběru podporovaných žáků škola bude upřednostňovat zejména žáky s potřebou inkluze.

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Č.j. MSMT-18101/20223

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice škola získala dotaci ve výši 178 000,– Kč na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Z této dotace bylo pořízeno zejména:

 • 1 x 3D tiskárna,
 • 5 x 3D pero s LCD displejem
 • 12 x  tablet Samsung
 • 1 x notebook Acer
 • 12 x žákovská licence a 1 x učitelská licence výukového SW ANATOMYKA ATLAS

 

č.j. JMK090450/24/OZ

V červnu 2024 škola obdržela dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 100 000,– Kč na projekt „Modernizace výukových pomůcek pro Praktické sestry“.

Cílem tohoto projektu je zajistit zlepšení vzdělávacího prostředí moderními pomůckami. Zvýšení kvality výuky umožní Praktickým sestrám získat praktické dovednosti a zkušenosti téměř v reálném prostředí. Pomůcky získané v tomto projektu budou sloužit i v rámci inovativní a tandemové výuky. Škola pořídila tyto pomůcky:

 1. Simulátor k provádění nasogastrické intubace
 2. Trenažer katetrizace-mužský i ženský typ
 3. Resuscitační figurína
 4. Simulátor aplikace injekce do hýždě
 5. Simulátor intradermální, subkutánní a intramuskulární injekce
 6. Antidekubitní matraci s kompresorem
 7. Dataprojektor

Projekty 2022/2023

V projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. figurujeme jako partnerská škola.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu Implementace KAP JMK II jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
 • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
 • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
 • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
 • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.

Projekt Inovativní škola – CZ.02.02.03/00/22_003/0002275

Délka projektu: 1. 9. 2022- 31.8. 2025

Poskytnutá dotace: 934 560,– Kč

Cílem projektu Inovativní škola je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

První zvolenou šablonou je podpora pozice Kariérového poradce.

Zde je poradce k dispozici nejméně 2x v měsíci v rámci individuálního setkání se žákem. 

Druhou zvolenou šablonou je Inovativní vzdělávání žáků v SŠ.

Za pomoci této šablony můžeme realizovat aktivity vedoucí k podpoře kompetencí, podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Aktivita povede k rozvoji polytechnického a odborného vzdělávání. Škola chce realizovat zejména tandemovou výuku včetně odborníka z praxe, rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti. Při výběru podporovaných žáků škola bude upřednostňovat zejména žáky s potřebou inkluze.

Dotace na podporu a rozvoj organizací zajištujících veřejně prospěšnou
činnost v oblasti zdravotnictví pro rok 2022 poskytl Jihomoravský kraj.

 

č.j.  JMK    077193/22/OZ                               

Celková výše podpory: Kč 70 000,–Kč

V letošním roce škola požádala o individuální dotaci Jihomoravský kraj na podporu projektu III. etapa modernizace odborné učebny pro obor Praktická sestra.

Snahou školy bylo zajistit žákům oboru Praktická sestra dostatečné moderní vybaveni, které je srovnatelné se zařízením v moderních zdravotnických institucích. Znalost nových přístrojů a nejnovějších technologií výrazně zvyšuje jejich možnost uplatnění na trhu práce.

Z prostředků projektu byla odborná učebna dovybavena víceúčelovými lékařskými vozíky, byl pořízen přístroj na měření tlaku a EKG a také byl pořízen kyslíkový koncentrátor. Trenažer na měření tlaku a EKG je nenahraditelný pomocník při nácviku základních ošetřovatelských dovedností Praktické sestry. Měření tlaku a měření EKG jsou nejčastější pečovatelské úkony. Díky pořízení tohoto trenažeru si každá „sestra-žákyně/žák“ může patřičně osvojit tyto získané dovednosti. Kyslíkový koncentrátor se nyní již zcela běžně používá v nemocnicích. Správně zvládnutá a použitá kyslíková terapie zmírňuje dýchací potíže a pomáhá při léčbě dušnosti a bolesti na hrudi

     

 

Č. projektu 0134/DOUCOVANI_SKOLY/2022 – 2

č.j. MSMT-25732/2022-2

Projekt II etapa doučování žáků ohrožených školním neúspěchem byl realizován v období 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022. Vybraní žáci všech ročníků a obou studijních oborů docházeli na skupinové doučování všeobecných a odborných předmětů. 

Projekt měl za cíl k vyrovnat dopady pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků školy. 

Aktivita pokračovala v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci byly prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

Projekty 2021/2022

V projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. figurujeme jako partnerská škola.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu Implementace KAP JMK II jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
 • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
 • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
 • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
 • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.

Č. projektu 0016/DOUCOVANI_SKOLY/2022, č.j. MSMT-31956/2021-4

Projekt Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem byl realizován v období 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022. Vybraní žáci všech ročníků a obou studijních oborů docházeli na individuální nebo skupinové doučování všeobecných a odborných předmětů. 

Projekt měl za cíl k vyrovnat dopady pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků školy. 

Aktivita pokračovala v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci byly prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Projekty 2020/2021

Projekt „Digitální vzdělávání pedagogů SŠ pro efektivní výuku“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012341

projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola je zde partnerem projektu.

 Účelem projektu je:

Připravit pedagogy po stránce digitálních kompetencí tak, aby byli schopni zvolit vhodný způsob začlenění simulací do výuky, samostatně vést simulační hru a v maximální míře ji využít pro zefektivnění výuky, rozvoj a hodnocení studentů. Zejména s ohledem na využití principů learning by doing, interaktivity výuky a aktivizace studentů.

K tomuto účelu bude vytvořen interaktivní vzdělávací program Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů -DigCompEdu, který bude v digitální formě a bude zahrnovat metodiku, názorné video tutoriály, znalostní bázi a postupy, včetně využití příkladů z praxe. Jedná se o komplexní vzdělávací program akreditovaný MŠMT ČR

Součástí programu bude implementace simulační hry Unisim do výuky.

Naše škola díky zapojení do tohoto projektu může modernizovat počítačovou učebnu. V projektu se počítá s nákupem 8 ks pevných PC stanic, 1 digitálního fotoaparátu, 1 dataprojektoru a 1 projekčního plátna.

 

Projekt „II – Zvýšení kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/00012600

PERSONÁLNÍ PODPORA
 • 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření17 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ SŠ
 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varíanty: d) osobnostně sociální rozvoj; e) inkluze;

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 • 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností  a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 • 2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků středních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

 • 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecněvzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ICT V SŠ
 • 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

EXTRAKURIKULÁRNÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY SŠ
 • 2.III/19 Klub pro žáky SŠ, varianty: a) čtenářský klub  c) klub komunikace v cizím jazyce;

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 Klíčová aktivita KA07

Hlavním cílem projektu je zlepšení nebo minimálně udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogům v oblastech nastavených v implementačních projektech PolyGram a KaPoDaV a nastavení systému metodické podpory pedagogům v oblastech, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Zlepšení nastaveného systému metodické podpory se bude dít prostřednictvím organizace aktivit podporujících síťování organizací – navazováním neformálních vztahů mezi řediteli a učiteli obdobně zaměřených středních škol, ale také vytvářením spolupracujících platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Důraz bude kladen na vzdělávání managementu středních škol, kde dochází v posledních letech k velké generační výměně.

V návaznosti na nově zpracovanou Školskou inkluzivní koncepci JMK a výstupy projektu KIPR bude nastaven systém metodické pomoci školám v oblasti poskytování podpůrných opatření, sdílení příkladů dobré praxe směrem k základním školám, podpory spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga a zavedení plošného systému prescreeningu pro identifikaci nadaných žáků. Řízení metodické podpory a síťování bude zabezpečeno z příspěvkových organizací JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.

Cílem této klíčové aktivity je poskytnout ředitelům škol, kteří jsou ve funkci do 5 let a služebně starším ředitelům podporu v oblasti řízení škol. Tyto aktivity budou realizovány formou výměny zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, exkurzí, odborných konzultací a individuální metodické podpory, včetně manažerské podpory za pomoci odborníků z firemní sféry.

Škola je v tomto projektu partner.

Podpořená osoba – Ing. Šárka Kamenská, ředitelka školy

Dotace na podporu a rozvoj organizací zajištujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 poskytl Jihomoravský kraj.

č.j.  JMK    067515/20/OZ                              

Celková výše podpory: Kč 90 000,–Kč

Cílem projektu „II. etapa modernizace odborné učebny pro obor Praktická sestra“ bylo zajistit rozvoj odborných kompetencí žáků a absolventů za účelem zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků do praxe, zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce a motivovat je

Z prostředků projektu byla odborná učebna vybavena nábytkem, který je běžný v nemocnicích a ordinacích. Škola dále nakoupila další výukové pomůcky a materiálové vybavení, se kterými se žáci běžně setkávají na praktické výuce a odborné výuce v nemocnici a na stážích u odborných lékařů. Odborné kompetence Praktické sestry byly v rámci Rámcového vzdělávacího program rozšířeny o obor Stomatologie a výrazně byl posílen obor Gynekologie a porodnictví, Oftalmologie a Rehabilitace. Z toho důvodu škola nakoupila potřebné výukové modely, a to:

Defibrilátor, modely oka, dělohy, chrupu, tlustého střeva, toaletní vozík, stetoskopy, kuchyňka, lékárenské skříně, inverzní stůl, záchranářský batoh a oxymetr.

                       

Projekty 2019/2020

PERSONÁLNÍ PODPORA
 • 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření17 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ SŠ
 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varíanty: d) osobnostně sociální rozvoj; e) inkluze;

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 • 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností  a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 • 2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků středních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

 • 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecněvzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ICT V SŠ
 • 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

EXTRAKURIKULÁRNÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY SŠ
 • 2.III/19 Klub pro žáky SŠ, varianty: a) čtenářský klub  c) klub komunikace v cizím jazyce;

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

 

 

Dotace na podporu a rozvoj organizací zajištujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví pro rok 2019:

č.j.JMK 138262/2019 

Celková výše podpory: Kč 200 000

 

Cílem projektu je pořízení moderního vybavení odborné zdravotnické učebny pro zajištění rozvoje odborných kompetencí žáků.  Znalost moderních přístrojů a nových technologií zvýší možnost uplatnění žáků na trhu práce.

Z projektu budou pořízeni zejména tyto odborné pomůcky:

 • nemocniční figurína k ošetřování v životní velikosti
 • sada pro předvádění a procvičován postupů při obvazování
 • model lidské ruky k intravenóznímu zavádění  injekce
 • trenažér pro aplikaci inzulínu
 • model nohy s otokem a poraněním tkáně
 • simulátor čtyř úrovní popálenin
 • model břicha s vývody
 • model lidské tepny a žíly
 • model jater a žlučníku
 • aj.
 

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská