- PRO UCHAZEČE -

Základní informace o škole

 • 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • možnost zapůjčení notebooku pro případ distanční výuky
 • dlouholetá tradice
 • škola v centru města
 • školné pro I. ročník je Kč 14 000,–, (tj. Kč 1 400,– x 10 měsíců) 

Praktická sestra = žádaná profese, nulová nezaměstnanost
Marketing a mediální tvorba = široké uplatnění, počítačová gramotnost 

Proč právě k nám

 • malá škola = téměř domácí prostředí
 • individuální přístup
 • netradiční přístup k řešení problémů
 • úzká spolupráce s rodiči
 • prospěchová stipendia
 • otevřená komunikace
 • tradiční i netradiční akce školy
 • moderně vybavená zdravotnická a multimediální učebna
 • počítač s internetem v každé třídě 

Postup přijímacího řízení

Formuláře
pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Dny otevřených dveří

Přípravný kurz
k přijímacím zkouškám

Výsledky přijímacího řízení

Postup přijímacího řízení

Uzavření příjmu přihlášek
pro 1. kolo

Zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče předá vyplněnou přihlášku (na obor PRAKTICKÁ SESTRA včetně samostatné přílohy ke přihlášce „Potvrzení o zdravotní způsobilosti – ke stažení“ (doc) ) ředitelce školy a to prostřednictvím kanceláře školy (po-pá 8,00-15,00 hod). Vyplněné přihlášky budou zkontrolovány.

1.března

Zaslání dopisu – oznámení o zahájení přijímacího řízení

Škola zašle zletilému uchazeči/zákonnému zástupci nezletilého uchazeče dopis s oznámením o přijetí přihlášky a o přiděleném registračním čísle uchazeče. Součástí dopisu bude pozvánka na jednotné přijímací zkoušky a informace o možnosti převzetí „Rozhodnutí  o přijetí/nepřijetí ke studiu“.

duben

Přijímací řízení

Po vykonání jednotných přijímacích zkoušek budou výsledky přijímacího řízení ve stanoveném zveřejněny na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude s přiděleným registračním číslem.

„Rozhodnutí  o přijetí/nepřijetí ke studiu“ bude také možno převzít osobně. Nevyzvednutá „Rozhodnutí“ budou zaslána poštou (u nepřijatých uchazečů do vlastních rukou).

Zletilí uchazeči/zákonní zástupci nezletilých uchazečů, kteří nebyli přijati pro nedostatek volných míst, se mohou odvolat do 3 pracovních dnů ode dne převzetí/doručení „Rozhodnutí o nepřijetí“. Mohou být přijati na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek ve stanoveném termínu.

duben

Předání zápisového lístku

Po sdělení o přijetí ke studiu je nutné potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10-ti pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (na nástěnce školy a na webových stránkách školy). Lhůta je dodržena i tehdy, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán na poštu.

Pokud zájemce zápisový lístek neodevzdá v daném termínu, vzdává se práva být přijat na naši školu v tomto kole přijímacího řízení.

Zápisový lístek může uplatnit uchazeč pouze jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání)

květen

Další kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy může vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Informace o dalších kolech budou zveřejněny na webových stránkách školy. V dalších kolech se nebudou přijímací zkoušky konat.

červen

Formuláře pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Ve školním roce 2022/2023 bude přijat tento počet uchazečů:

Praktická sestra                    53-41-M/03          ….. 18 žáků

Ekonomika a podnikání        63-41-M/01         ….. 18 žáků

 • Podrobná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení najdete v Kritéria přijímacího řízení 23-24 (pdf)
 • Podrobná kritéria pro další kola přijímacího řízení budou zveřejněna po skončení přijímacího řízení z 1. kola
 • Další kola (pro oba obory) budou vyhlášena po uplynutí doby pro odevzdání zápisových lístků z 1. kola.
 
!!! Pro obor vzdělání „Praktická sestra“ je nutno k přihlášce přiložit  samostatnou přílohu „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“ (doc) ke studiu potvrzenou praktickým lékařem. Formulář je možno vyzvednout ve škole nebo vytisknout z našich webových stránek.
 
 
Ředitelka Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické s.r.o. vyhlašuje  2. kolo přijímacího řízení pro obor Ekonomika a podnikání – ŠVP Marketing a mediální tvorba- podrobnosti naleznete v  Kritériích přijímacího řízení 22-23, 2.kolo (pdf)
  

Dny otevřených dveří

    –  1. termín9. 11. 2022 (st) 8:00 – 16:00 hod
   –  2. termín10. 12. 2022 (so) 9:00 – 12:00 hod
   –  3. termín14. 1. 2023  (so) 9:00 – 12:00 hod
   –  4. termín8. 2. 2023  (st) 8:00 – 16:00 hod
   –  další termínydle telefonické dohody

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2022/2023

 

Termín:  16. ledna – 8. března 2023

Počet hodin: 8 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, tj. 16 hodin

Cena kurzu za jeden předmět:  1.000,- Kč

Cena kurzu za oba předměty:  1.800,- Kč

 

Český jazykkaždé pondělí16:00 – 17:30 hod

ve dnech 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 6.3.

Matematikakaždou středu16:00 – 17:30 hod

 ve dnech 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3.

Více informací získáte a přihlásit ke kurzu se můžete na telefonním čísle 519 326 067.

Přijatí uchazeči 2023

1. kolo přijímacího řízení – termíny zkoušek – 13. + 14. dubna 2023

Do 1. kola přijímacího řízení podalo přihlášku na obor Ekonomika a podnikání je celkem 39 uchazečů a na obor Praktická sestra celkem 49 uchazečů.

28.4. 2023 bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí na naši školu. Uchazeči a jejich zákonní zástupci se mohli s těmito podklady seznámit a popř. se k nim vyjádřit dne 28.4.2023 v čase 13:00 – 14:00 hod v kanceláři školy.

Bodové hodnocení lepších výsledků testů z Českého jazyka a Matematiky všech uchazečů (tj. za oba obory) naleznete ZDE Pokud u daného uchazeče není uvedeno bodové hodnocení, znamená to, že zkoušku nekonal.

Výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých/nepřijatých uchazečů): 

obor Praktická sestra

obor Marketing a mediální tvorba

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí je možné si vyzvednout v kanceláři školy:

 • V úterý 2. 5. 2023 v čase 10:00 – 13:00
 • Ve středu 3. 5. 2023 v čase 11:00 – 15:30
 • Ve čtvrtek 4. 5. 2023 v čase 7:00 – 15:30

Prosím o dodržení výše uvedených časů – ve škole v těchto dnech probíhají státní maturitní zkoušky.

Nevyzvednuté rozhodnutí u přijatých žáků si bude možné vyzvednout osobně nejpozději do termínu odevzdání zápisových lístků, tj. do 17. 5. 2023 (v čase 7:30 – 15:00)

Nepřijatým uchazečům, kteří si rozhodnutí osobně nevyzvednou do 4. 5. 2023, bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 17. 5. 2023.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Prosíme přijatého uchazeče, který si zvolí jinou školu, aby tuto skutečnost sdělil mailem na ssoss.breclav@post.cz nebo telefonicky na 519 326 067. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít ve dnech a časech uvedených výše, jinak jim bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou. Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být ti uchazeči, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání, následně přijati ke studiu.

Seznam přijatých žáků po uplatnění autoremedury

Vzory dokumentů:

2023 – Odvolání proti rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení na SŠ

2023 – Zpětvzetí odvolání

 

 2. kolo přijímacího řízení – Seznam přijatých žáků – 2.kolo

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská