- PRO UCHAZEČE -

Základní informace o škole

 • 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • možnost zapůjčení notebooku pro případ distanční výuky
 • dlouholetá tradice
 • škola v centru města
 • školné pro I. ročník je Kč 14 000,–, (tj. Kč 1 400,– x 10 měsíců) 

Praktická sestra = žádaná profese, nulová nezaměstnanost
Marketing a mediální tvorba = široké uplatnění, počítačová gramotnost 

Proč právě k nám

 • malá škola = téměř domácí prostředí
 • individuální přístup
 • netradiční přístup k řešení problémů
 • úzká spolupráce s rodiči
 • prospěchová stipendia
 • otevřená komunikace
 • tradiční i netradiční akce školy
 • moderně vybavená zdravotnická a multimediální učebna
 • počítač s internetem v každé třídě 

Postup přijímacího řízení

Formuláře
pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Dny otevřených dveří

Přípravný kurz
k přijímacím zkouškám

Výsledky přijímacího řízení

Postup přijímacího řízení

Uzavření příjmu přihlášek
pro 1. kolo

Uchazeč může v 1. kole podat až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory) a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Na přihlášce závazně zvolí pořadí škol podle své priority.

Má na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku: elektronicky, odevzdáním vytištěného výpisu přihlášky z online systému nebo odevzdáním listinného tiskopisu přihlášky.

Pozor

na obor PRAKTICKÁ SESTRA musí vždy odevzdat vyplněnou a lékařem potvrzenou  přílohu k přihlášce „Potvrzení o zdravotní způsobilosti – ke stažení“ (doc) 

více informací najdete zde

20. února

Zaslání dopisu – oznámení o zahájení přijímacího řízení

Škola zašle zletilému uchazeči/zákonnému zástupci nezletilého uchazeče dopis s oznámením o přijetí přihlášky a o přiděleném registračním čísle uchazeče. Součástí dopisu bude pozvánka na jednotné přijímací zkoušky.

Každý uchazeč má právo v 1. kole konat 2x přijímací zkoušky (a to i pokud podal přihlášku jen na 1 maturitní obor), místo, kde bude uchazeč zkoušku konat určuje CZVV.

Pokud se uchazeč podal přihlášku elektronicky, pak  elektronicky obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám (uchazeči, kteří odevzdali výpis přihlášky nebo tiskopis přihlášky, obdrží pozvánku v listinné podobě)

březen

Přijímací zkoušky

Školní přijímací zkoušky se konat nebudou

Jednotné (státní) přijímací zkoušky se konají v termínech: 

řádný – 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) 

náhradní – 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) 

Testy se konají  z Českého jazyka a z Matematiky – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce.

Z každého testu může uchazeč získat maximálně 50 bodů. Celkem tedy 100 bodů.

 

duben

Výsledky 1. kola

Výsledky o přijetí/nepřijetí školy zveřejní 15. května.

Výsledky budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému, anebo ve škole na veřejně přístupném místě (webové stránky školy, dveře školy, úřední deska, apod.)

Zápisové lístky se už nepoužívají.

Uchazeč může v termínu 10., 13. a 14. května 2024 nahlížet do svého spisu.

Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

15. květen

Přihlášky na 2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky na 2. kolo se budou podávat v od 20. do 24. května a to ve stejném režimu jako v 1. kole (až 3 přihlášky, prioritizace škol).

Toto kolo bude také centrálně řízené a  bude se  přihlížet k výsledkům z 1. kola proto se do 2. kola může hlásit pouze uchazeč, který v 1. kole psal JPZ (tedy hlásil se na maturitní obor).

Výsledky 2. kola se dozvíte 21. června.

Uchazeč může v termínu 18., 19. a 20. června nahlížet do svého spisu.

20. - 24. květen

Další kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy může vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Informace o dalších kolech budou zveřejněny na webových stránkách školy. V dalších kolech se nebudou přijímací zkoušky konat.

 • Podávání pouze tiskopisů, uchazeč nemůže využít systém.
 • Uchazeč potvrdí zájem – písemně volnou formou.
 • Střední škola posílá uchazeči rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dle výsledku přijímacího řízení.
 • Střední škola zadává do systému přijímaného uchazeče – nelze přijmout uchazeče přijatého v jiné škole – nejdříve se tam musí vzdát přijetí
červen

Formuláře pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Ve školním roce 2024/2025 bude přijat tento počet uchazečů:

Praktická sestra                    53-41-M/03          …..  26 žáků 

Ekonomika a podnikání        63-41-M/01         …..  16 žáků 

 • Podrobná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízeníKritéria přijímacího řízení 2024-2025 (.pdf)
 • Podrobná kritéria pro další kola přijímacího řízení budou zveřejněna po skončení přijímacího řízení z 2. kola
 
!!! Pro obor vzdělání „Praktická sestra“ je nutno k přihlášce přiložit  samostatnou přílohu „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“ (doc)  nebo doporučenou přílohu MŠMT Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.edit.pdf  potvrzenou praktickým lékařem. 
 
   

Dny otevřených dveří

    –  1. termín8. 11. 2023 (st) 8:00 – 16:00 hod
   –  2. termín09. 12. 2023 (so) 9:00 – 12:00 hod
   –  3. termín13. 1. 2024  (so) 9:00 – 12:00 hod
   –  4. termín14. 2. 2024  (st) 8:00 – 16:00 hod
   –  další termínydle telefonické dohody

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2023/2024

 

Termín:  8. ledna – 6. března 2024

Počet hodin: u každého předmětu je 8 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, tj. 16 hodin, celkově za oba předměty je to 32 hodin.

Cena kurzu (celkem za oba předměty):  2.000,- Kč

Český jazyk každé pondělí 16:00 – 17:30 hod

ve dnech 8.1.,  15.1., 22.1., 29.1., 12.2., 19.2., 26.2., 4.3.

Matematika každou středu 16:00 – 17:30 hod

 ve dnech 10.1.,  17.1., 24.1., 31.1., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3..

Více informací získáte a přihlásit ke kurzu se můžete na telefonním čísle 519 326 067

1. kolo přijímacího řízení

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská