- PRO UCHAZEČE -

Základní informace o škole

 • 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • možnost zapůjčení notebooku pro případ distanční výuky
 • dlouholetá tradice
 • škola v centru města
 • školné pro I. ročník je Kč 14 000,–, (tj. Kč 1 400,– x 10 měsíců) 

Praktická sestra = žádaná profese, nulová nezaměstnanost
Marketing a mediální tvorba = široké uplatnění, počítačová gramotnost 

Proč právě k nám

 • malá škola = téměř domácí prostředí
 • individuální přístup
 • netradiční přístup k řešení problémů
 • úzká spolupráce s rodiči
 • prospěchová stipendia
 • otevřená komunikace
 • tradiční i netradiční akce školy
 • moderně vybavená zdravotnická a multimediální učebna
 • počítač s internetem v každé třídě 

Postup přijímacího řízení

Formuláře
pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Dny otevřených dveří

Přípravný kurz
k přijímacím zkouškám

Výsledky přijímacího řízení

Postup přijímacího řízení

Uzavření příjmu přihlášek
pro 1. kolo

Zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče předá vyplněnou přihlášku (na obor PRAKTICKÁ SESTRA včetně samostatné přílohy ke přihlášce „Potvrzení o zdravotní způsobilosti – ke stažení“ (doc) ) ředitelce školy a to prostřednictvím kanceláře školy (po-pá 8,00-15,00 hod). Vyplněné přihlášky budou zkontrolovány.

1.března

Zaslání dopisu – oznámení o zahájení přijímacího řízení

Škola zašle zletilému uchazeči/zákonnému zástupci nezletilého uchazeče dopis s oznámením o přijetí přihlášky a o přiděleném registračním čísle uchazeče. Součástí dopisu bude pozvánka na jednotné přijímací zkoušky a informace o možnosti převzetí „Rozhodnutí  o přijetí/nepřijetí ke studiu“.

duben

Přijímací řízení

Po vykonání jednotných přijímacích zkoušek budou výsledky přijímacího řízení ve stanoveném zveřejněny na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude s přiděleným registračním číslem.

„Rozhodnutí  o přijetí/nepřijetí ke studiu“ bude také možno převzít osobně. Nevyzvednutá „Rozhodnutí“ budou zaslána poštou (u nepřijatých uchazečů do vlastních rukou).

Zletilí uchazeči/zákonní zástupci nezletilých uchazečů, kteří nebyli přijati pro nedostatek volných míst, se mohou odvolat do 3 pracovních dnů ode dne převzetí/doručení „Rozhodnutí o nepřijetí“. Mohou být přijati na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek ve stanoveném termínu.

duben

Předání zápisového lístku

Po sdělení o přijetí ke studiu je nutné potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10-ti pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (na nástěnce školy a na webových stránkách školy). Lhůta je dodržena i tehdy, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán na poštu.

Pokud zájemce zápisový lístek neodevzdá v daném termínu, vzdává se práva být přijat na naši školu v tomto kole přijímacího řízení.

Zápisový lístek může uplatnit uchazeč pouze jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání)

květen

Další kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy může vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Informace o dalších kolech budou zveřejněny na webových stránkách školy. V dalších kolech se nebudou přijímací zkoušky konat.

červen

Formuláře pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Ve školním roce 2023/2024 bude přijat tento počet uchazečů:

Praktická sestra                    53-41-M/03          …..  ?? žáků (informace bude doplněna nejpozději v lednu 2024)

Ekonomika a podnikání        63-41-M/01         …..  ?? žáků (informace bude doplněna nejpozději v lednu 2024)

 • Podrobná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení budou doplněna nejpozději v lednu 2024
 • Podrobná kritéria pro další kola přijímacího řízení budou zveřejněna po skončení přijímacího řízení z 1. kola
 • Další kola (pro oba obory) budou vyhlášena po uplynutí doby pro odevzdání zápisových lístků z 1. kola.
 
!!! Pro obor vzdělání „Praktická sestra“ je nutno k přihlášce přiložit  samostatnou přílohu „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“ (doc) ke studiu potvrzenou praktickým lékařem. Formulář je možno vyzvednout ve škole nebo vytisknout z našich webových stránek.
 
   

Dny otevřených dveří

    –  1. termín8. 11. 2023 (st) 8:00 – 16:00 hod
   –  2. termín09. 12. 2023 (so) 9:00 – 12:00 hod
   –  3. termín13. 1. 2024  (so) 9:00 – 12:00 hod
   –  4. termín19. 2. 2024  (st) 8:00 – 16:00 hod
   –  další termínydle telefonické dohody

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2023/2024

 

Termín:  8. ledna – 6. března 2024

Počet hodin: u každého předmětu je 8 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, tj. 16 hodin, celkově za oba předměty je to 32 hodin.

Cena kurzu (celkem za oba předměty):  2.000,- Kč

Český jazyk každé pondělí 16:00 – 17:30 hod

ve dnech 8.1.,  15.1., 22.1., 29.1., 12.2., 19.2., 26.2., 4.3.

Matematika každou středu 16:00 – 17:30 hod

 ve dnech 10.1.,  17.1., 24.1., 31.1., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3..

Více informací získáte a přihlásit ke kurzu se můžete na telefonním čísle 519 326 067

Přijatí uchazeči 2024

1. kolo přijímacího řízení – termíny zkoušek – 12. + 15. dubna 2024 (náhradní termíny jsou 29. + 30.4.2024)

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská