- VIZE ŠKOLY -

Poslání školy

Vychovávat slušné, odpovědné a empatické lidi.

Vzdělávat respektované odborníky, kteří chtějí pracovat ve svém oboru a kteří jsou ochotní se vzdělávat celý život.

Cíle školy

Škola a žáci

 • zvyšovat kvalitu výchovy a vzdělávání
 • zvyšovat odborné a obecné kompetence žáků
 • zvyšovat u žáků občanské povědomí a pocit odpovědnosti sama za sebe
 • aktivně zapojovat žáky do projektů podporovaných EU, MŠMT a projektů zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání
 • rozvíjet mezinárodní spolupráci mezi školami v projektu e-Twinning, Erasmus+
 • rozvíjet finanční a digitální gramotnost žáků
 • zvyšovat zaujetí žáků pro daný obor – zejména využitím metod: odborník z praxe, tandemová výuka v odborných předmětech
 • zvyšovat jazykovou gramotnost žáků – zvyšovat úroveň odborné angličtiny – např. metodou CLIL v odborné výuce
 • zapojit žáky do vedení školního časopisu
 • vést žáky k dobrovolnickým činnostem
 • nabízet žákům mimoškolní činnost – kroužek cizích jazyků, kroužek čtenářských dílen
 • nabízet žákům pomoc třídního učitele, vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce, kariérového poradce
 • rozvíjet u žáků kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • podpořit polytechnické vzdělávání žáků
 • podpořit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu žáků
 • zlepšovat propojení s praxí, intenzivně spolupracovat s potencionálními zaměstnavateli našich žáků
 • včas se žáky řešit riziko školního neúspěchu
 • naslouchat nápadům, přijímat podněty na zlepšení ze strany žáků

Škola a rodiče

 • rozvíjet pozitivní vztah školy s rodiči
 • včas s rodiči řešit rizika (rizikové chování, školní neúspěšnost)
 • dostatečně a včas předávat informace
 • nabízet rodičům pomoc třídního učitele, vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce, kariérového poradce
 • naslouchat nápadům, přijímat podněty na zlepšení ze strany rodičů

Vybavení školy

 • zlepšovat prostředí školy
 • modernizovat materiálně technické vybavení
 • vybudovat bezpečné prostředí, předcházet nebezpečí úrazů
 • vybudovat „zelený koutek“
 • vybudovat „relaxační koutek“
 • upravit půdní prostory
 • rozšířit mobilní učebnu pro ekonomický obor
 • rozšířit školní knihovnu

Škola a veřejnost

 • aktivně se účastnit na akcích pořádaných sociálními partnery
  • Charita Břeclav – Koláč pro hospic, dny sociální péče, Národní potravinová sbírka
  • Nemocnice Břeclav – nácvik evakuace, Den srdce, Den dětí, Mikuláš
  • Azylový dům pro matky s dětmi – Mikuláš
  • Město Břeclav – soutěže mladých cyklistů BESIP
 • prezentovat školu ve veletrhu vzdělávání SŠ
 • prezentovat školu na ZŠ břeclavského a hodonínského okresu
 • pořádat pro zájemce o studium Dny otevřených dveří
 • prezentovat úspěchy žáků školy v regionálním tisku
 • spolupracovat s okolními ZŠ a MŠ (např. na dnech první pomoci)
 • prezentovat školu na webových stránkách školy a sociálních sítích

Klima školy

 • vytvářet přátelskou atmosféru
 • posílit pocit „domácí“ školy
 • prohlubovat zájem rodičů o dění ve škole
 • zlepšovat mezilidské vztahy
 • klást důraz na vzájemný respekt
 • vytvářet tolerantní prostředí
 • klást důraz na empatii a kladné morální hodnoty
 • upevňovat vztahy účastí na školních akcích ( Den mimořádných událostí, Vánoce ve škole, ples školy, vzdělávací exkurze, školní výlety, den dětí)
 • odstraňovat sociálních, zdravotních i kulturních bariéry
 • integrovat žáky s SVP
 • podporovat nadané žáky
 • podporovat žáky, kteří mají vysokou motivaci a zájem o studovaný obor
 • podporovat péči o duševní zdraví 

Škola a učitelé, zaměstnanci školy

 • rozvíjet partnerskou komunikaci
 • zlepšovat pracovní prostředí
 • stabilizovat pedagogický sbor
 • dbát na prevenci úrazů
 • zvyšovat odborné, osobností dovednosti učitelů
 • zvyšovat jazykové a ICT dovednosti
 • podporovat tvorbu nových výukových materiálů
 • zvyšovat finanční ohodnocení
 • podporovat aktivitu učitelů, ochotu zapojit se
 • naslouchat nápadům, přijímat podněty na zlepšení ze strany učitelů

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská